Řešení projektu probíhalo v souladu s plánem a realizované změny neměly na dosažení plánovaných výsledků vliv. Jednotlivé aktivity byly řešeny tak, aby na sebe navazovaly a aby byly optimálně využity kapacity řešitelského týmu. Během řešení bylo dosaženo všech plánovaných výstupů v rámci klíč. aktivit KA2, 3, 4, 5 a 6. (Všechny výstupy jsou doložené v přílohách této PZ a popsány v oddíle Výsledky a Výstupy). Zároveň byly naplněny plánované výstupy v rámci KA Řízení projektu  (viz. Příloha PZ "Výstupy Řízení projektu) a Publicity (Příloha PZ "Publicita"). 
 
V souladu s plánem jsme v rámci projektu zrealizovali:
 
1x nový jednodenní výukový program „Po stopách šelem“
2x nový pobytový výukový program („Zakletý les“ pro 1.-2. třídu ZŠ a „Tajemství staré hájenky“ pro 3.–6. třídu ZŠ
3x akce pro veřejnost na Jezírku (17. 10. 2015. „Letem světem babím létem“ - 241 evidovaných návštěvníků. 28. 11. 2015 „Od Martina do tří králů“ - 222 evidovaných návštěvníků. 9. 4. 2016 „Otvírání studánek“ - 177 evidovaných návštěvníků
1x otevření areálu pro veřejnost duben-říjen (Areál Lipky – pracoviště Jezírko, jsme zpřístupnili veřejnosti, a to vždy v pondělí odpoledne od 13 do 17 hodiny. Během projektu 360 evidovaných návštěvníků. 
1x vícedenní exkurze (pobytová akce „Po vlčích stopách“ proběhla v termínu 20.–24. 7. 2015
1x prezentace na akci Silva regina (zábavný a poznávací výukový program zaměřený na ekosystémové vazby v přírodě s názvem: „Každý má své místo“  proběhl ve dnech 4.-7.4.2016 
6x vytvořené vzdělávací programy pro studenty
1x vzdělávací kampaň realizovaná studenty v rámci jejich praktik (studenti samostatně pracovali s žáky ve školách)
2x realizace vzdělávací kampaně na výstavách (akce na výstavách 28.7. 2016 a 4.-7.4.2016 
1x vytvoření programu pro akce zaměřené na veřejnost - Houby
 
Nad rámec bylo zrealizováno:
Další vícedenní exkurze (Po karpatských stezkách a akce pro veřejnost ze strany MENDELU.
 
Bez získané podpory by většinu výsledků s dosažených cílů nebylo možné zrealizovat. Během řešení projektu se podařilo naplnit všechny plánované cíle, a to jak v oblasti vytvořených vzdělávacích programů, pomůcek a vybudovaného zázemí, tak v oblasti vlastního vzdělávání. Řešení projektu má i značný dlouhodobý potenciál. Vybudované výukové zázemí na MENDELU i Lipce bude sloužit svému účelu a přispěje tak obecnému poslání projektu. Rovněž získané zkušenosti řešitelského týmu jsou příslibem pro další rozvoj environmentálního vzdělávání u obou partnerů.
 
Výsledky projektu lze rozdělit na dvě hlavní oblasti: (1)vytvoření zázemí pro vzdělávání a (2) tvorba a realizace vzdělávacích programů. Hlavní výstupy projektu:
- dostavba a vybavení učebny na Lipce – proběhlo dle harmonogramu a učebna aktivně slouží pro výuku žáků
- dovybavení areálu Lipky o informační tabule a mapy – slouží žákům a návštěvníkům
- pořízení pomůcek pro vzdělávání žáků na MENDELU – využito pro volitelné předměty v nabídce řešitelského ústavu
- materiální podpora samostatné tvůrčí práce studentů – podpořeny byly zejména analýzy, pořízení přístrojů pro sběr meteorologických dat a pořízení přístrojů pro studii biologie bobrů – podpora studentů MENDELU
- vytvoření vzdělávacích programů na Lipce a MENDELU a jejich realizace
Projekt má i dlouhodobé dopady, především v oblasti rozšíření vzdělávání studentů MENDELU a také v zlepšení prostředí na Lipce a přispívá tak svému poslání, tedy environmentální gramotnosti obyvatel ČR.
 
Při řešení projektu jsme získali především pozitivní zkušenosti plynoucí z fungující spolupráce v rámci partnerských pracovišť a také pozitivně hodnocený byl vysoký zájem všech monitorovaných  cíl.skupin. Tyto zkušenosti jsou ovšem výrazně vázány na konkrétní téma projektu a konkrétní partnery a určitě je nelze zobecňovat. Obecnější poznatky jsou spojeny se značnou časovou tísní v přípravné i implementační fázi. Tím, že projektová dokumentace ke stavbě byla vyhotovena ještě před realizací projektu, nedošlo k žádným posunům v harmonogramu a přispělo to k dokončení stavby v termínu.  S administrací projektu máme vesměs pozitivní zkušenosti a velmi oceňujeme flexibilitu ze strany poskytovatele při úpravách rozpočtu, protože při jeho řešení se ukázala potřeba několika změn.

asghfhgd